Koliki je minimalni iznos pričuve?

Minimalna zajednička pričuva naplaćuje se svim zgradama koje su u prinudnoj upravi, odnosno tamo gdje suvlasnici nisu sklopili međuvlasnički ugovor i ugovor o upravljanju sa upraviteljem.

Minimalnu pričuvu koji suvlasnici moraju izdvajati odredio je zakonodavac i to u visini 0,54 % vrijednosti njihovog posebnog dijela u vlasništvu nekretnine godišnje (Članak 380. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima). U trenutku donošenja Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima vrijednost stanova bila je (Etalonska vrijednost) 3.400,00 Kn po m2 . (3.400,00 / 12 mj. = 283,33 Kn x 0,54 % = 1,53 Kn/mj) .

Minimalna pričuva zgrade, temeljem etalonske cijene objavljene u Narodnim novinama u travnju 2008 trebala bi iznositi 2,61 kn po m2.
(5.808,00 / 12 mj. = 484,00 Kn x 0,54 % = 2,61 Kn/mj) .

Tko je predstavnik suvlasnika?

predstavnik suvlasnika je jedan od suvlasnika zgrade koji predstavlja/zastupa suvlasnike zgrade prema upravitelju i trećim osobama, ovjerava radne naloge o izvršenim poslovima na zgradi, u ime suvlasnika potpisuje dokumente i ugovore vezane za zgradu, te komunicira s upraviteljem u vezi s potrebama zgrade, saziva i vodi sastanke suvlasnika i obavještava suvlasnike o poduzetim poslovima. Predstavnik suvlasnika, sukladno odredbi članka 375. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, može biti isključivo osoba koja je ujedno i suvlasnik u predmetnoj zgradi.

Predstavnik suvlasnika može raditi volonterski, a može i za svoj rad primati naknadu predstavniku iz zajedničke pričuve zgrade. Visinu naknade predstavniku suvlasnika određuju isključivo suvlasnici zgrade odlukom većine prema suvlasničkim dijelovima.

Tko je upravitelj zgrade?

Upravitelj zgrade je pravna  ili fizička osoba  registrirana za obavljanje tih poslova.

Pravna osoba je najčešće tvrtka registrirana za obavljanje poslova upravljanja zgradama. Upravitelj zgrade, bilo fizička bilo pravna osoba, mora biti odabran od strane većine suvlasnika prema suvlasničkim dijelovima i s njim suvlasnici, odnosno njihov odabrani predstavnik, sklapaju ugovor o upravljanju.